Slider

ליווי שינוי תרבות ארגונית המאפשר הגדלת רווחי הארגון

דוד אברמוב ראש תחום חדשני לשינוי תרבות ארגונית המאפשר הגדלת רווחי הארגון
.ליווי שלנו של תהליך המבוסס על שיתוף פעולה בין המנכ”ל וועד העובדים
העובדים מתבקשים להיות חלק מהגורמים להגדלת רווחי הארגון באמצעות השתתפות בהצעות ייעול וגילוי סיכונים ופרצות בתהליכי העבודה והנהלים
העובדים יתוגמלו במהלך השנה על הצעות ייעול שימומשו, ובסוף שנה בהתאם לגידול ברווחים שייוחס לפעילותם יינתנו בונוסים כספיים
שיתוף הפעולה יחזק גם את מערכי הבקרה בארגון ומוטת השליטה של ההנהלה, יחסי העבודה עם ציבור העובדים שיפעלו בארגון כביתם השני יביאו לרווחה והצלחת הארגון 
הביקורת תיודע  אודות הפרצות שהתגלו והצעות הייעול שהוצעו
שיתוף הפעולה המוגבר יסייע כמובן לצמצום במשאבי הביקורת המוקצים לתכנית עבודתה ותאפשר דינמיות בתכנית העבודה הרב שנתית עפ”י ממצאים חדשים המוזרמים מהשטח