Slider

ביקורת לקוח סמוי

דוד אברמוב ראש תחום – ביקורת לקוח סמוי
הביקורת נועדה לתת מענה לנותני שירותים שמעוניינים לקבל מידע אודות רמת השירות
שהעסק מספק , אמינות העובדים ומקצועיותם, פרצות במערך הבקרה הקיים ועוד


תועלת העסק המשתמש בשירות זה היא בראש וראשונה להבין מדוע לקוחות לא מרוצים ולא חוזרים לקבלת שירות דבר המחייב הוצאות גבוהות לפרסום וגיוס לקוחות חדשים במקום לשמר לקוחות ישנים בעלויות פחותות
.כמובן הנהלת העסק מעוניינת למנוע מבעוד מועד אירועי עזיבת לקוחות ולכן ממצאי הביקורת וההמלצות יסייעו לעניין זה
 מודעות עובדים לקיומו של תהליך ביקורת לקוח המגיע לפתע ללא הכנה וללא שניתן לזהותו גורם לעובדים לשמור על רמה גבוהה של שירות
על מנת שלא להיכשל במבחן לכשיהיה
:תוצרי הביקורת הם
שיפור תהליכי עבודה, ידע ומודעות העובדים ויצירת מעורבות של כולם למען הצלחת העסק והדבר משתקף
בממצאים שנקבעו עפ”י כלי מדידה המפורטים בדוח
המלצות הדוח נוגעות בין היתר בתחומים כגון

פעילות נדרשת למען ייעול העסק, נושאים המחייבים הדרכה של צוותי העובדים בהתאמה
:טכניקות ביצוע ביקורת הלקוח הסמוי
​  ביקורת טלפונית, ביקורת פרונטלית, ביקורת רכישה באמצעות אתר אינטרנט, ביקורת תצפיתית
אלה בכפוף לעקרונות מקצועיים כנהוג בביקורת פנימית וחיצונית תוך שימוש באובייקטיביות ושמירת סודיות
:מתודולוגיה
קבלת הגדרת דרישות לקוח קביעת מטרות ויעדי פעילות, הכנת טופס שאלון הבקרה בשיתוף הגורם המוסמך מטעם
הלקוח.(השאלון המומלץ על ידנו בדרך כלל הוא בנוי עפ”י שיטת נקוד
יחד עם זאת אנו ערוכים ליצירת שאלונים בשיטת – כן ולא
שאלות פתוחות, הדרכת עובדים מבקרים המיועדים לפרויקט הביקורת המסוים
ביצוע הביקורת בשטח, גיבוש דוח ביקורת והעברתו לעיון מזמין העבודה ובמידת הצורך מתקיימת ישיבה נוספת
.אנו נותנים הרשאה ללקוחותינו לפרסם באתר האינטרנט של החברה את דוח הביקורת