Slider

ברוך הבא ל- CONSTRUCTIVE-AUDIT.COM

ברוכים הבאים
חברת ביקורת בונה
.עוסקת בכל סוגי הביקורת

:אנו מספקים שירותים שונים בין היתר בשת”פ עם חברות מובילות בתחומים
ביקורת פנימית ( פיננסית, תפעולית, מערכות מידע ממוחשבות), ביקורת לקוח סמוי, ייעוץ וליווי למבקרים פנימיים, אבטחת מידע
סקר סיכונים וסקר בקרות…..- בהתאמה לדרישות החוק ומדיניות הארגון ונהליו
.ביקורת יישומים בגיליונות אלקטרוניים ואקסס
.ביקורת חיצונית  ,ראיית חשבון , ביקורת חקירתית ומיסויי
ביקורת בונה וייעוץ מיטיב בניהולו של דוד אברמוב נוסדה על מנת לתת מענה לכל מי שזקוק למיקור חוץ בתחומים
ביקורת פנימית, ביקורת חיצונית, בקרה ופיקוח,ביקורת לקוח סמוי ויעוץ, כל אלה במוסדות ארגונים חברות בורסאיות
ועסקים קטנים
הביקורת מושתתת על חוקים ,תקנים מקצועיים , מדיניות הארגון ונהליו ומבוצעת ע”י עובדים מקצועיים
:להלן חלק מגזרות השירותים
​ביקורת חיצונית
ביקורת פיננסית
ביקורת תפעולית
ביקורת מערכות מידע
​ביקורת חקירתית ,סקר סיכונים
ייעוץ למבקרים פנימיים וחיצוניי
ייעוץ להנהלות כיצד להתנהל מול גורמי פיקוח ובקרה

יתרונות השת”פ
העסק מבוסס על שת”פ עם גורמים שונים המובילים בתחום עיסוקם
שת”פ מאפשר מתן מענה לכל תחום לו הלקוחות נזקקים לשרות של מיקור חוץ
השת”פ מאפשר שלא לגייס כ”א ולהימנע מהגדלת ההוצאות השוטפות פועל יוצא מכך
השת”פ מאפשר למספר גורמים קטנים להתאגד להיות חלק מגוף גדול המאפשר תחרות עם גוף גדול בשוק
דבר שלא היה מתאפשר לגוף קטן מול גוף גדול לבד ללא השת”פ
השת”פ מאפשר העצמת המומחיות וביטוי נכון בשוק וקבלת עבודות בהתאם
השת”פ מאפשר השתתפות במענה למכרז יחד עם עוד גופים שכל אחד מהם מקבל נתח במכרז שהזוכה בו הוא העסק
ביקורת בונה וייעוץ מיטיב